Warunki usługi

Ta wersja została opublikowana 01.01.2023. 

UAB Spenfi, założona i zarejestrowana na Litwie pod numerem rejestracyjnym firmy 305394915, z siedzibą główną pod adresem 4 Savickio Villnius na Litwie, oferuje rozwiązanie do zarządzania wydatkami i przychodami dla firm. Spenfi wydawana jest przez Monavate Limited, na podstawie licencji Mastercard International. Mastercard jest zarejestrowanym znakiem towarowym Mastercard International Incorporated. Monavate Limited jest upoważniona przez Financial Conduct Authority na mocy Electronic Money Regulations 2011 do emisji pieniądza elektronicznego i świadczenia usług płatniczych (numer referencyjny rejestru FCA 901097).

Definicje

Konto(a) oznacza konto Pieniądza elektronicznego i/lub konto płatnicze, udostępnione i utrzymywane w Twoim imieniu przez EMI; Konta nie stanowią rachunków bankowych, ale służą do wykonywania transakcji płatniczych;

Saldo Konta oznacza sumę środków znajdujących się na różnych Kontach Użytkownika, tj. koncie Pieniądza elektronicznego i rachunku płatniczym;

Umowa oznacza umowę, którą zawierasz z nami po akceptacji przez nas i EMI Twojej rejestracji (za pośrednictwem Właściciela) jako klienta na Platformie, która podlega Warunkom;

Czeki AML oznaczają wszystkie odpowiednie wymogi prawne i regulacyjne wynikające z przepisów francuskich, odnoszące się do zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, które mogą się zmieniać od czasu do czasu i mają zastosowanie do EMI w odniesieniu do Kart i związanych z nimi usług;

Bankomat oznacza bankomat lub bankomat opatrzony znakiem akceptacji Systemu kartowego;

Karta oznacza każdą kartę (doładowywaną) oraz każdą kartę płatniczą wydaną Użytkownikom zgodnie z Regulaminem Karty; Karty wydawane są przez Wydawcę;

Opłaty za Kartę oznaczają wszystkie opłaty płatne na rzecz Wydawcy w odniesieniu do Kart, które są potrącane z Rachunku/Rachunków i które są związane z Transakcjami i korzystaniem z Karty, ponieważ takie opłaty są określone i pobierane przez Wydawcę zgodnie z art. z Regulaminem Karty;

Wydawca Karty oznacza Monavate Limited, która wydaje Karty i Pieniądz Elektroniczny;

System kartowy oznacza Mastercard® i/lub inny podobny system kartowy, który może być wskazany na Platformie;

Warunki Karty oznaczają warunki (które mogą się zmieniać od czasu do czasu i publikowane na Platformie lub w inny sposób przekazywane Użytkownikom) między Tobą i Użytkownikami z jednej strony a Wydawcą z drugiej strony, dotyczące korzystania i działanie Kart, w tym wszelkie szczególne warunki dotyczące poszczególnych Kart;

Opłaty oznaczają kwoty płatne przez Ciebie na naszą rzecz w związku z Usługami i korzystaniem z Kart, w tym Opłaty;

Poświadczenia oznaczają techniki identyfikacyjne, które muszą być stosowane przez każdego Użytkownika w celu zidentyfikowania się z US w przypadku jakichkolwiek instrukcji lub próśb wprowadzonych na Platformę w związku z wydawaniem, obsługą i zarządzaniem jego Kartą (Kartami); takie techniki mogą obejmować adres, numer telefonu (komórkowego), kod PIN lub wszelkie inne zabezpieczenia, które naszym zdaniem należy wdrożyć, takie jak protokół 3D Secure, w celu ochrony Twojej prywatności, praw i interesów; rodzaj danych uwierzytelniających wymaganych przez nas może się zmieniać od czasu do czasu i będzie wskazany na Platformie;

EMI oznaczają zarówno Instytucje Pieniądza Elektronicznego upoważnione do wydawania Kart i Pieniądza Elektronicznego, jak i te, które wydają i prowadzą Rachunki;

Dokumenty umowne EMI oznaczają Warunki korzystania z kart i Umowę ramową dotyczącą usług płatniczych oraz wszelkie inne dokumenty umowne, które mają zostać zawarte między Tobą a EMI, w miarę ich publikowania na Platformie, od czasu do czasu lub w inny sposób przekazywane Właścicielowi działając w Twoim imieniu

Pieniądz elektroniczny oznacza elektronicznie, w tym magnetycznie, przechowywaną wartość pieniężną, reprezentowaną przez roszczenie wobec emitenta, które jest wydawane po otrzymaniu środków w celu dokonywania transakcji płatniczych i które jest akceptowane przez osobę fizyczną lub prawną inną niż emitent Pieniądza elektronicznego;

Opłaty oznaczają opłaty płatne na rzecz Spenfi za Usługi, które mogą się zmieniać od czasu do czasu zgodnie z Warunkami; Opłaty mogą być powiązane z określonym planem Usług i są ujawniane na Platformie; uważa się je za zaakceptowane przez każdego Użytkownika z chwilą jego rejestracji na Platformie;

Wydawca oznacza Monavate Ltd, która wydaje Karty i Pieniądz Elektroniczny.

Kredyt w rachunku bieżącym oznacza niewystarczające saldo na Karcie do pokrycia Opłat transakcyjnych i Opłat za Kartę poniesionych na Karcie;

Właściciel oznacza osobę fizyczną subskrybującą nasze Usługi za pośrednictwem Platformy w Twoim imieniu. 

Usługi Płatnicze oznaczają (i) Usługi umożliwiające wypłatę gotówki z rachunku płatniczego oraz wszelkie operacje wymagane do prowadzenia rachunku płatniczego, (ii) Wykonywanie transakcji płatniczych (karta płatnicza lub przelewy), w tym przelewów środków na rachunek płatniczy z dostawcą usług płatniczych użytkownika lub z innym dostawcą usług płatniczych, (iii) Wydawanie instrumentów płatniczych oraz (iv) Pozyskiwanie transakcji płatniczych; Zapłata

Usługi są świadczone przez jeden lub oba EMI;

Platforma oznacza usługi elektroniczne świadczone przez Spenfi w celu uzyskania dostępu do Usług i korzystania z nich, tj. weszły na stronę internetową dostępną pod adresem https://www.haslle.com obsługiwana przez Spenfi (i/lub jakąkolwiek inną witrynę internetową, o której możemy Cię od czasu do czasu informować) lub jakąkolwiek aplikację, która może być używana na urządzeniu mobilnym i która byłaby udostępniana przez Spenfi

Usługi oznaczają dostęp do Platformy i związanych z nią usług obsługi klienta świadczonych przez nas Tobie i Użytkownikom w związku z korzystaniem z Platformy i Usług Płatniczych, zgodnie z funkcjonalnościami, funkcjami i warunkami określonymi na Platformie, w zależności od zmieniać się od czasu do czasu. Usługi, w zakresie, w jakim odnoszą się do Kart i powiązanych Usług Płatniczych, polegają na usługach komunikacyjnych pomiędzy Państwem i Użytkownikami z jednej strony oraz EMI, które są podmiotami wydającymi Karty, emitującymi Pieniądz Elektroniczny i/lub z drugiej strony świadczenie związanych z nimi Usług Płatniczych; Usługi obejmują dostęp do niektórych funkcji Platformy w celu zarządzania Kartami wydanymi na zlecenie Użytkowników;

Transakcja oznacza każdą transakcję płatniczą objętą Usługami płatniczymi;

Opłaty transakcyjne oznaczają kwotę płatności lub wypłaty dokonanej Kartą, w tym koszty transakcji pobierane przez odbiorcę lub dostawcę bankomatu;

Użytkownik oznacza każdą osobę upoważnioną przez Ciebie (działającą za pośrednictwem Właściciela) do wydawania środków zgromadzonych na Karcie i Rachunku(ach), z zastrzeżeniem Dokumentów Umownych i niniejszych Warunków; dla uniknięcia wątpliwości Właścicielem jest Użytkownik;

„My”, „Nas” lub „Nasz” odnosi się do UAB Spenfi lub aktów, aktywów, praw i obowiązków tej firmy, zależnie od przypadku;

Dzień Roboczy oznacza wszystkie dni z wyjątkiem sobót i niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy na Litwie;

„Ty”, „Twój” lub „Twój” odnosi się do organizacji, w imieniu której Właściciel zawiera niniejszą Umowę i która we wszystkich celach określonych w niniejszym dokumencie jest reprezentowana przez Właściciela.

ZAMIAR

Spenfi zapewnia oprogramowanie do zarządzania finansami firmy online do zarządzania wydatkami biznesowymi i zakupami. Korzystając z naszych Usług, uzyskasz dostęp do Usług płatniczych świadczonych na Twoją rzecz przez EMI. Celem niniejszych Warunków (zwanych dalej lub naszymi „Warunkami”) jest określenie sposobu korzystania z naszych Usług i Naszej Platformy, naszych zobowiązań jako usługodawcy oraz Twoich zobowiązań jako klienta, zgodnie z Dokumentami Umownymi EMI. zgodził się na.

Dostęp do usług Spenfi

Proces wdrażania do firmy nowego pracownika

Jeśli spełniasz kryteria kwalifikacyjne ujawnione na Platformie, właściciel może w Twoim imieniu złożyć wniosek o rejestrację Cię w usługach zarządzania wydatkami i kartami, postępując zgodnie z krokami rejestracji opisanymi na Platformie, w tym akceptując Regulamin, Opłaty , oraz Dokumenty Umowne, w tym Kontrole AML dostarczone przez EMI. Na dzień niniejszych Warunków Właściciele mogą rejestrować wyłącznie firmy zarejestrowane w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Możemy uzależnić zakończenie rejestracji od warunku, że Właściciel przedstawi wystarczające dowody lub i/lub właściciel oświadcza, na swoją osobistą odpowiedzialność, że jest upoważniony do działania w Twoim imieniu w tym celu, w tym o akceptację naszych warunków i dokumentów umownych w Twoim imieniu i na Twoje konto. Możemy odmówić świadczenia Usług każdemu wnioskodawcy według naszego uznania, bez konieczności wyjaśniania naszej odmowy. Dostęp do Usług nie zostanie przyznany ani utrzymany, jeśli jeden z EMI odmówi wydania (utrzymania) jakichkolwiek Usług Płatniczych jakiemukolwiek Użytkownikowi.

Zakres usług

Usługi mogą być wykorzystywane w celu zastosowania się do zasad EMI, powiadomienia Państwa o akceptacji naszych Warunków i Dokumentów Umownych oraz w celu określenia Użytkowników, niektórych cech Usług Płatniczych oraz warunków, na jakich Usługi Płatnicze mogą być używany przez takiego Użytkownika, wszystko zgodnie z funkcjami i opcjami proponowanymi od czasu do czasu przez Platformę. Z wyjątkiem procesu składania wniosku o Karty (w tym akceptacji Dokumentów Umownych), Usługi są zawsze oparte na założeniu, że saldo środków na Koncie (Kontach) jest dodatnie oraz że posiadasz ważną i wykonalną umowę w życie z EMI w odniesieniu do Usług Płatniczych.

Dostępność usługi

Niektóre usługi są dostępne tylko dla właściciela lub użytkowników, którzy się identyfikują, zgodnie z funkcjonalnościami określonymi na platformie i za pomocą swoich danych uwierzytelniających. Wszystkie nasze usługi mogą być czasowo niedostępne z powodu zaplanowanej konserwacji lub nieplanowanej konserwacji awaryjnej lub z innych przyczyn pozostających poza naszą uzasadnioną kontrolą, w tym w celu zapobiegania nieuczciwemu dostępowi i korzystaniu z Platformy. Dołożymy uzasadnionych starań, aby powiadomić z wyprzedzeniem o wszelkich istotnych zaplanowanych przerwach w świadczeniu usług. Każda Usługa na rzecz Właściciela lub dowolnego Użytkownika może również zostać zawieszona, jeśli mamy uzasadnione podstawy, aby podejrzewać, że którykolwiek z nich nie korzysta z Usług zgodnie z Warunkami. Ogólnie rzecz biorąc i z zastrzeżeniem naszych zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów, możemy w dowolnym momencie, bez powiadomienia, gdy nie możemy powiadomić, wycofać, anulować lub zawiesić jakąkolwiek konkretną Usługę lub usługę świadczoną Tobie lub dowolnemu Użytkownikowi lub możemy odmówić przekazania informacji Żądania EMI dotyczące ponownego wydania lub wymiany jakiejkolwiek Karty lub innych materiałów.

Ograniczenia usług płatniczych

Nie możemy i nie składamy żadnych oświadczeń ani gwarancji wobec Ciebie lub jakiegokolwiek Użytkownika w odniesieniu do Usług Płatniczych, regulowanych Dokumentami Umownymi. W szczególności nie gwarantujemy, że Usługi Płatnicze, aw szczególności Karty, mogą być używane w dowolnym miejscu i zostaną zaakceptowane przez dowolnego akceptanta, ani że Organizacja Kartowa będzie autoryzować daną transakcję. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w przypadku, gdy bankomat lub sprzedawca odmówi przyjęcia Karty (w całości lub w części), lub jeśli Transakcja nie zostanie autoryzowana lub jeśli Wydawca i/lub Organizacja Kartowa anuluje lub zawiesza Kartę. Podobnie, nie ponosimy odpowiedzialności wobec Użytkownika za jakiekolwiek straty lub szkody, które Ty lub jakikolwiek Użytkownik może ponieść w wyniku używania lub niemożności korzystania przez Użytkownika z Karty. 

Nasza Reprezentacja

Jesteś naszym klientem i korzystasz z praw i jesteś związany obowiązkami określonymi w Warunkach. Uznaje się, że działasz, zgodnie z niniejszą Umową, za pośrednictwem Właściciela i dowolnego innego Użytkownika oraz wszelkie działania, decyzje, instrukcje lub żądania wprowadzone przez Właściciela (lub przez dowolnego Użytkownika w ramach uprawnień udzielonych takiemu Użytkownikowi przez Właściciela ) wraz z jego/jej Poświadczeniami na Platformie będą uważane za Twoje działanie, decyzję, polecenie lub żądanie. W rezultacie i bez ograniczania ogólności powyższego, zgadzasz się zwolnić Nas z odpowiedzialności za wszelkie działania, roszczenia, koszty, szkody, żądania, wydatki, zobowiązania, grzywny, sankcje, straty i postępowania, które bezpośrednio ponosimy lub które wszczynamy przeciwko nam, jeśli Ty lub jakikolwiek Użytkownik działał w nieuczciwych zamiarach, dopuścił się niedbalstwa, nie wywiązał się z Twoich zobowiązań prawnych lub nadużył Karty i Usług Płatniczych lub którejkolwiek z Usług.

Radzenie sobie z EMI

Rejestracja oznacza wpłatę przez Ciebie na Konto (Konta) i Twoją akceptację Dokumentów Umownych. Twoja rejestracja jest uznawana za upoważnienie udzielone nam do działania w Twoim imieniu i na Twoje konto w EMI (w tym do przekazywania Twoich i danych osobowych użytkowników (zgodnie z definicją w punkcie 11.1 poniżej) w Twoim imieniu i akceptację Dokumenty umowne), z wyjątkiem tego, że nie będziemy ingerować w płatności dokonywane na Konto(a). Ogólnie rzecz biorąc, akceptując Warunki, zgadzasz się na odpowiednie Warunki EMI i dajesz nam prawo do przekazywania EMI w Twoim imieniu w odniesieniu do Twojego konta, wszelkich instrukcji od Właściciela lub dowolnego Użytkownika w związku z Kontem (kontami). ) i Karty.

Informacje i dane osobowe

Możemy uzależnić dostępność Usług od otrzymania pewnych informacji o Tobie i Użytkownikach, ponieważ takie informacje zostaną opisane na Platformie. Jesteśmy również upoważnieni przez EMI do zbierania od Państwa wszelkich informacji, których EMI może zasadnie wymagać, w szczególności w odniesieniu do czeków AML, zgodnie z Dokumentami Umownymi. Takie informacje muszą zostać nam dostarczone zgodnie z wytycznymi i krokami opisanymi na Platformie. Wszystkie informacje, które otrzymujemy o Tobie i użytkownikach, mogą być wysyłane lub w inny sposób udostępniane EMI i naszym podwykonawcom zaangażowanym w komunikację między nami a EMI. Wszystkie informacje przekazywane przez Ciebie lub Użytkowników zgodnie z Warunkami muszą być szczere i kompletne oraz nie wprowadzać w błąd. Wszelkie informacje przekazywane przez Ciebie lub Użytkowników są poufne i chronione tajemnicą zawodową.

ZASADY MAJĄCE ZASTOSOWANIE DO UŻYTKOWNIKÓW

Rola właściciela

Właściciel odpowiada za zarządzanie Kontem (Kontami) i Usługami Płatniczymi, w szczególności: zapraszanie Użytkowników na Platformę, wnioskowanie o wydanie Kart fizycznych/plastikowych, przydzielanie limitów wydatków na Karty, zlecanie przelewów, zapobieganie w każdej chwili Debetowi, oraz za żądanie jakiegokolwiek wykupu z Konta (Kont). W przypadku, gdy Właściciel nie jest jednym z przedstawicieli Twojej firmy (kierownictwo, partnerzy itp.), potwierdzasz, że udzielasz Właścicielowi poprzednich uprawnień i że nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek nieuczciwe lub nadużycie Usługi przez Właściciela.

Delegacje

Właściciel może przekazać swoje uprawnienia zarządcze w całości lub w części dowolnym Użytkownikom i ustalić uprawnienia takich Użytkowników zgodnie z funkcjami proponowanymi na Platformie: zezwalać na zapraszanie innych Użytkowników, żądać wydania fizycznego/ plastikowej Karty, przydzielać Kartom uprawnienia do wydawania pieniędzy, nadzorować wszelkie płatności dokonywane dowolną Kartą, zlecać przelewy płatności. Takie uprawnienia mogą być przez nas łączone w grupy uprawnień, dzięki czemu uprawnienia mogą być delegowane zgodnie z uprawnieniami zawartymi w takich grupach. W takim przypadku (i) Właściciel nie może wybrać według własnego uznania kombinacji uprawnień / uprawnień, które chce przekazać, oraz (ii) osoby, którym takie uprawnienia są delegowane, mogą być wezwane zgodnie z terminologia określona przez Nas od czasu do czasu według naszego uznania („Administrator”, „Wnioskujący”, „Administrator” itp.). Uznaje się, że wszelkie odniesienia do Właściciela w dowolnej klauzuli naszych Warunków obejmują odniesienia do osób, którym Właściciel przekazał uprawnienia do podjęcia działań przewidzianych w takiej klauzuli.

Autoryzacja użytkowników

Właściciel może zapraszać poszczególne osoby do zostania Użytkownikami. Dostęp do Usług przez Użytkowników innych niż Właściciel podlega rejestracji przez takich Użytkowników na Platformie zgodnie z opisanym tam procesem. Zajmujemy się uwierzytelnianiem Użytkowników w celu weryfikacji tożsamości Użytkownika, w tym wykorzystaniem danych uwierzytelniających. Silne uwierzytelnianie jest wymagane podczas korzystania z Usług Płatniczych lub delegowania wrażliwych praw Użytkownikom. Uwierzytelnianie to opiera się na wykorzystaniu dwóch lub więcej z następujących elementów: wiedza (coś, co wie tylko Użytkownik), własność (coś, co posiada tylko Użytkownik) i dziedziczność (coś, czym jest Użytkownik). Wszystkie te elementy są niezależne, co oznacza, że jeśli jeden z nich zostanie naruszony, wiarygodność drugiego nie zostanie naruszona, aby zapewnić poufność Poświadczeń.

Gwarancje dotyczące Użytkowników

Gwarantujesz nam, że wszyscy Użytkownicy (i) zostaną poinformowani i, o ile to konieczne, zaakceptują i będą przestrzegać (np. w odniesieniu do przekazywania Danych Osobowych Użytkowników, jak określono w klauzuli powiązanej poniżej), warunków wydawania oraz korzystanie z Kart i korzystanie z Usług Płatniczych, zgodnie z naszymi Warunkami i Dokumentami Umownymi, które mogą być okresowo zmieniane, oraz zgodnie z wszelkimi innymi szczególnymi warunkami, które mogą mieć zastosowanie, (ii) zarejestrować się i korzystać z Usług i Usług Płatniczych zgodnie z takimi Warunkami i Dokumentami, (iii) zostanie poinformowany o wygaśnięciu, anulowaniu lub modyfikacji środków przydzielonych do ich Kart z dowolnego powodu, w tym o rozwiązaniu Umowy lub Umowa między Państwem a EMI, oraz (iv) zostali poinformowani i, w razie potrzeby, wyrazili zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie ich Danych Osobowych (zgodnie z definicją w klauzuli powiązanej poniżej) zgodnie z niniejszymi Warunkami i/lub Twój instrukcje.

Obowiązki Użytkowników

Każdy Użytkownik musi: (a) zachować poufność swoich Poświadczeń, aby uzyskać dostęp do Platformy; (b) ujawnić swoją prawdziwą tożsamość podczas subskrybowania Usług (bez pseudonimu itp.); (c) nie naruszać ani nie podejmować prób naruszenia bezpieczeństwa Platformy i powiązanych systemów, w tym między innymi uzyskiwania dostępu lub prób uzyskania dostępu do jakichkolwiek danych nieprzeznaczonych dla takiego Użytkownika; (d) nie ingerować w prawidłowe działanie Platformy ani podejmować jakichkolwiek działań, które mogą spowodować przerwanie lub pogorszenie działania jakichkolwiek Usług; (e) nie korzystać z Platformy ani żadnych innych Usług, w tym Usług Płatniczych, w celach innych niż zgodne z prawem, związane z legalną działalnością biznesową; oraz (f) nie przekroczyć maksymalnego limitu salda na każdej Karcie.

Uskarżanie się

Wszyscy dostawcy usług płatniczych muszą wdrożyć skuteczną procedurę składania skarg, którą mogą zastosować ich użytkownicy usług płatniczych, zanim spór zostanie skierowany do rozstrzygnięcia w ramach alternatywnej procedury rozstrzygania sporów (ADR) lub przed sądem. Procedura reklamacyjna zawiera krótkie i jasno określone terminy, w których Dostawca Usług Płatniczych udziela odpowiedzi na reklamację. Należy zapoznać się z procedurami składania skarg EMI. Wszelkie reklamacje należy kierować do Naszego Biura Obsługi Klienta drogą mailową na adres: [email protected]

KONTA

Otwarcie Konta

W szczególności zgadzasz się przestrzegać Dokumentów Umownych i ich harmonogramów w celu otwarcia Konta w Twoim imieniu. Po zaakceptowaniu przez Ciebie tych Dokumentów, EMI otwiera rachunek płatniczy w Twoim imieniu, jeśli ten wyrazi zgodę na zawarcie z Tobą umowy bez konieczności uzasadniania swojej decyzji, jeśli nie.

Finansowanie Konta

Możesz zasilić swoje Konto, zlecając przelew bankowy z Twojego banku na Twoje Konto. Akceptujemy tylko przelewy bankowe pochodzące z banku, który zadeklarowałeś podczas procesu KYB. Możesz również zasilić swoje Konto, dokonując płatności kartą na Platformie. Operacja ta może podlegać opłatom, które zostaną wyraźnie wskazane przed potwierdzeniem płatności kartą.

Zlecenia płatnicze

Właściciel może składać polecenia przelewu w celu obciążenia Rachunków. Te zlecenia płatnicze są uwierzytelniane przez Twoje dane uwierzytelniające oraz, w stosownych przypadkach, za pomocą silnego uwierzytelniania, takiego jak protokół 3D Secure. Po potwierdzeniu pieniądze znikają i nie ma możliwości ich odzyskania, chyba że jest to nieautoryzowana transakcja. Właściciel ma prawo delegować uprawnienia do przelewu na dowolnych Użytkowników. Nie mamy prawa modyfikować instrukcji płatniczych, które są wykonywane przez EMI zgodnie z ich Dokumentami Umownymi. EMI lub My zastrzegamy sobie prawo do odmowy wykonania zlecenia płatniczego, w szczególności jeśli zlecenie jest niekompletne lub nieprawidłowe oraz jeżeli EMI lub My podejrzewamy nieuczciwe wykorzystanie Państwa Konta lub naruszenie bezpieczeństwa. Zapewniamy Ci raportowanie transakcji płatniczych, które są dostępne na naszej Platformie.

Konta nieaktywne

Konto (konto płatnicze) uważa się za nieaktywne, gdy po okresie dwunastu (12) miesięcy nie została przeprowadzona żadna transakcja płatnicza (z wyjątkiem obciążenia opłatami za zarządzanie), a Ty ani żaden Użytkownik nie skontaktowali się z nami w żaden sposób. Jeśli konto płatnicze zostanie uznane za nieaktywne, poinformujemy Cię o tym w dowolny sposób. W przypadku braku odpowiedzi od Państwa lub jakiejkolwiek nowej Transakcji na rachunku płatniczym, a saldo jest dodatnie, rachunek płatniczy zostanie zamknięty po upływie dziesięciu (10) lat od ostatniej Transakcji na tym rachunku płatniczym. Zostaniesz poinformowany w dowolny sposób na sześć (6) miesięcy przed skutecznym zamknięciem rachunku płatniczego. Saldo zostanie przelane na Twoje konto doładowania. Możemy co roku pobierać opłaty za zarządzanie nieaktywnym Rachunkiem Płatniczym, w granicach dozwolonych przez prawo.

KARTY

Wydanie

Karty są imienne i wydawane przez Wydawcę na zlecenie Właściciela działającego w Twoim imieniu, zawsze z zastrzeżeniem Twojej rejestracji u nas i akceptacji naszych warunków i dokumentów umownych. Karty wydawane są zawsze według uznania Wydawcy. Nie ponosimy odpowiedzialności za odmowę lub opóźnienie wydania Kart przez Wydawcę. Prosimy o zapoznanie się z odpowiednimi warunkami wydawcy.

Podanie

Z zastrzeżeniem zgodności z naszymi Warunkami i Dokumentami Umownymi, Karty są wydawane tylko wtedy, gdy wniosek jest składany za pośrednictwem Platformy i zgodnie z trybami określonymi na Platformie (np. z uwzględnieniem odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące danych identyfikacyjnych Użytkowników), jako mogą się od czasu do czasu różnić. Zorganizujemy dystrybucję Kart wydanych przez Wydawcę bezpośrednio do odpowiedniego Właściciela.

Ładowanie kart

Kiedy Karty są opłacone z góry, są one zasilane Pieniędzmi elektronicznymi zaksięgowanymi na Koncie na Twoje żądanie za pośrednictwem Platformy i zgodnie z instrukcjami określonymi w odpowiedniej sekcji Platformy. Pieniądze Elektroniczne przydzielone do Karty/Kart, zgodnie z żądaniem Użytkowników, zostaną przydzielone bezpośrednio i niezwłocznie z Konta. Żadne Pieniądze Elektroniczne nie mogą być przydzielone i załadowane na żadną Kartę powyżej Salda Konta w momencie alokacji.

Dyspozycje przypisania Pieniądza Elektronicznego do dowolnej Karty muszą być autoryzowane zgodnie z parametrami ustawionymi przez Ciebie na Twoim Koncie za pośrednictwem odpowiedniej sekcji Platformy. W zależności od ról i uprawnień nadanych przez Właściciela, Użytkownicy mogą za pośrednictwem Platformy uzyskać dostęp do informacji o Saldzie Konta, Opłatach, Transakcjach Kartowych oraz Opłatach za Kartę.

Kiedy Karty są opłacane z dołu, zobowiązujesz się zapłacić za wszystkie Transakcje i Opłaty na warunkach określonych w Dokumentach Kontraktowych, w szczególności przelewem lub obciążeniem Twojego osobistego rachunku płatniczego.

Zarządzanie kartami

Zarządzanie Kontem (Kontami) i Kartami, w tym określenie środków, które mają zostać przydzielone do każdej Karty, jest wyłączną odpowiedzialnością Użytkownika i jego wyłączne ryzyko. Musisz w szczególności zadbać o to, aby w żadnym momencie nie było Debetu. Karty mogą być używane tylko wtedy, gdy Saldo jest dodatnie. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione w wyniku błędów popełnionych przez Ciebie lub Użytkowników. Kart nie można już używać po ich wygaśnięciu.

Nasza rola w odniesieniu do kart

Wszystkie prawa i obowiązki Państwa i Użytkowników w odniesieniu do Kart podlegają Dokumentom Umownym, a naszą jedyną rolą, za pośrednictwem Platformy, jest ułatwienie komunikacji między Państwem i Użytkownikami z jednej strony, a Wydawcą z drugiej strony w odniesieniu do Kart (proces składania wniosków, rejestracja, finansowanie, prośby o dodatkowe Karty, dystrybucja Kart itp.).

Opłaty za karty i bankomaty

Wszystkie Opłaty za Kartę zostaną naliczone bezpośrednio na Kartę, z której naliczono obciążenie, i zostaną automatycznie odjęte od tej Karty, zgodnie z Regulaminem Karty. Opłaty za karty mogą się od czasu do czasu różnić, zgodnie z Warunkami korzystania z kart. Powiadomimy Cię z wyprzedzeniem o wszelkich zmianach wkrótce po otrzymaniu od Emitenta wszystkich istotnych informacji. Opłaty bankomatowe i opłaty za wymianę walut pobierane są bezpośrednio z Karty w momencie Transakcji. Bankomaty z dopłatą pobierają opłatę dodatkowo do wszelkich opłat za karty, zgodnie z ustaleniami dostawcy bankomatu. Zostanie to również automatycznie odjęte od salda Karty w momencie wypłaty. W przypadku Debetu (np. w wyniku zmiany obowiązującego kursu walutowego między momentem płatności a momentem rozliczenia płatności), Opłaty za Karty (plus wszelkie Opłaty Transakcyjne) zastosowane do Kart zostaną zwrócone przez Ciebie bezpośrednio na żądanie. Możemy, według naszego wyłącznego uznania, wykorzystać dostępne środki na Rachunku(ach) na pokrycie wszelkich zaległych Debetów na takich Kartach.

Zgubione i skradzione karty

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty spowodowane lub poniesione w wyniku utraty, kradzieży lub nieuprawnionego użycia Karty. W przypadku zgubienia lub kradzieży Karty, część lub całość wartości środków na Karcie może zostać utracona. Nasza rola będzie ograniczona do zapewnienia Użytkownikowi rozsądnej pomocy w zwalczaniu nieautoryzowanych płatności i ubieganiu się o zwrot pieniędzy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Warunkami korzystania z karty.

Wykupienie z karty

Z zastrzeżeniem uiszczenia odpowiednich Opłat, Właściciel może w dowolnym momencie zażądać wykupu niewykorzystanych Pieniędzy Elektronicznych (w całości lub w części) na Karcie. Żądanie to zostanie złożone za pośrednictwem Platformy. Takie Pieniądze Elektroniczne zostaną usunięte z salda Karty i przelane na odpowiednie Konto. Wykup Pieniądza Elektronicznego podlega Dokumentom Umownym.

Anulowanie

Właściciele mogą anulować Kartę za pośrednictwem Platformy w dowolnym momencie zgodnie z Regulaminem Karty. W przypadku anulowania Karty z jakiegokolwiek powodu, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek Pieniądze Elektroniczne wydane na Kartę przed złożeniem ważnej prośby o anulowanie. Wszelkie niewydane Pieniądze Elektroniczne przypisane do Karty zostaną zwrócone na odpowiednie Konto. Twoim obowiązkiem jest dopilnowanie, aby Karty zostały anulowane w odpowiednim czasie (np. gdy Użytkownik opuści Twoją organizację).

PŁATNOŚĆ OPŁAT

Opłaty i faktury

Musisz zapłacić nam Opłaty ujawnione na Platformie w związku z Usługami, na które zarejestrowali się Użytkownicy, w zależności od Usług subskrybowanych przez Użytkowników i obowiązującego planu Usług. Nasze faktury za Opłaty będą dostępne na Platformie.

Przydział do kont

Wszystkie Opłaty, o ile są płatne, zostaną naliczone bezpośrednio na odpowiedni Rachunek i zostaną automatycznie odjęte z tego Rachunku. Jeśli masz kilka Kont, a Twój dług nie jest związany z konkretnym Kontem, możemy według naszego uznania zadecydować o obciążeniu całości lub części któregokolwiek z Twoich Kont.

Niewystarczające saldo i odroczona płatność

W przypadku, gdy Saldo Rachunku nie wystarcza na pokrycie i opłacenie Opłat lub w przypadku poniesienia należnych Opłat za Karty z odroczoną płatnością, Użytkownik nie będzie mógł wydawać nowych Kart lub korzystać z Kart już wydanych oraz składać Zleceń Płatniczych.

Sporne opłaty

Jeśli zakwestionujesz jakiekolwiek Opłaty, musisz nas o tym powiadomić w ciągu trzydziestu (30) dni od daty wystawienia Ci faktury. Jeśli tego nie zrobisz, utracisz prawo do roszczenia.

ZAKOŃCZENIE

O ile w poszczególnych warunkach nie określono inaczej, Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. Każda ze stron może wypowiedzieć Umowę w dowolnym momencie za pisemnym 15-dniowym wypowiedzeniem skierowanym do drugiej strony. Możemy rozwiązać naszą umowę z Tobą w dowolnym momencie i bez wypowiedzenia, jeśli Ty, Właściciel lub jakikolwiek Użytkownik nie przestrzegasz niniejszych Warunków lub Dokumentów Umownych EMI lub jeżeli Wydawca z jakiegokolwiek powodu przestanie wydawać Karty. Każde rozwiązanie Umowy, niezależnie od przyczyny, nie narusza zobowiązań ani praw którejkolwiek ze stron, które mogły narosnąć przed rozwiązaniem lub wygaśnięciem i nie ma wpływu na żadne postanowienie Umowy, które ma nastąpić w sposób wyraźny lub dorozumiany wejdzie w życie lub będzie obowiązywać po takim rozwiązaniu lub wygaśnięciu.

Wypowiedzenie po umorzeniu środków

Z zastrzeżeniem uiszczenia odpowiednich Opłat, Właściciel może w dowolnym momencie zażądać umorzenia stałych środków na jego Rachunkach, w szczególności niewydanych Pieniędzy elektronicznych, kontaktując się z nami zgodnie z sekcją 11.4. Takie środki zostaną pobrane z Kont i zostaną przelane na konto bankowe otwarte na Twoje imię, wskazane przez Ciebie podczas procesu Rejestracji (które mogą zostać później zmienione przez Ciebie, jeśli taka zmiana została nam zgłoszona zgodnie z sekcją 11.4 ). Uznaje się, że żądanie umorzenia środków (i) dotyczy wszystkich środków pozostawionych na Rachunku, z wyraźnym wyłączeniem wszelkich umorzeń częściowych, (ii) będzie stanowić rozwiązanie niniejszej Umowy oraz (iii) będziemy korzystać z naszych dołożyć wszelkich starań, aby przekazać polecenie spłaty do EIW i zapewnić umorzenie środków w ciągu 15 dni roboczych od otrzymania wniosku o umorzenie.

Konsekwencje rozwiązania umowy

Z chwilą rozwiązania Umowy Konta i Usługi, w tym Usługi Płatnicze, zostaną anulowane i zawieszone w całości. Przestaniesz korzystać z Usług w jakikolwiek sposób, a my nie będziemy mieli żadnego obowiązku działania na jakiekolwiek Twoje żądanie (np. w celu dystrybucji nowych Kart, przydziału Pieniądza Elektronicznego do dowolnego Konta lub Karty itp.) . Wszystkie Twoje Konta zostaną zamknięte, a Pieniądze Elektroniczne dostępne na Kartach zostaną pobrane z Kart i zwrócone Tobie. Spłata salda Pieniądza Elektronicznego Użytkownika jest dokonywana przez Wydawcę poprzez obciążenie Konta.

LISTA BRANŻY ZABRONIONEJ

Klienci lub użytkownicy końcowi nie mogą prowadzić poniższych rodzajów działalności. Klienci nie mogą pochodzić zkażda branża, o której wiadomo, że jest nielegalna w swojej lokalnej jurysdykcji.
Handel kryptowalutamiKryptowalutaZabroniony
Konta anonimowe lub numerowane, bankowość ShellUsługi finansoweZabroniony
Obsługa gotówki i czeków: realizacja czeków, przyjmowanie depozytów, przelewy pieniężneUsługi finansoweZabroniony
Naprawa kredytu, restrukturyzacja zadłużeniaUsługi finansoweZabroniony
Windykacja, Rozliczenie długów, WindykacjaUsługi finansoweZabroniony
Piramida finansowa lub schematy PonziegoUsługi finansoweZabroniony
Hazard i gryUsługi finansoweZabroniony
MSB i PSP jako użytkownicy końcowi (tylko za zgodą Monavate)Usługi finansoweZabroniony
Nielegalne narkotyki i narkotykiUsługi nielegalneZabroniony
Sprzedaż lub dystrybucja skradzionych towarów (w tym towarów cyfrowych i wirtualnych), towarów podrobionych i naruszenie własności intelektualnej lub przedmiotów naruszających prywatność jednostki (porno zemsty)Usługi nielegalneZabroniony
Wszelkie produkty szkodliwe dla zdrowia człowieka – tytoń, e-papierosy i e-liquid (produkty farmakologiczne podlegają zatwierdzeniu)Inne usługiZabroniony
Prowadzenie działalności wymagającej licencji lub specjalnego zezwolenia bez uzyskania takiej licencji (tj. Nieregulowane domy aukcyjne)Inne usługiZabroniony
Produkcja treści dla dorosłych lub zawierających przemocInne usługiZabroniony
Produkcja lub dystrybucja broni ofensywnej: amunicja, broń palna, materiały wybuchowe, broń złożona (tj. pociski kierowane), truciznyInne usługiZabroniony
Usługi psychiczneInne usługiZabroniony
Sprzedaż, hosting, dystrybucja, produkcja lub promowanie materiałów obraźliwych, w tym materiałów, które podżegają lub promują nienawiść rasową lub dyskryminację ze względu na płeć, rasę, religię, pochodzenie narodowe, sprawność fizyczną, orientację seksualną lub wiekInne usługiZabroniony
Transakcje dotyczące narządów ludzkichInne usługiZabroniony
Osoby i podmioty objęte sankcjamiSankcjeZabroniony
 

OBCIĄŻENIE

Wyłączenie odpowiedzialności

Nie ponosimy odpowiedzialności wobec Ciebie (i) za utratę działalności, utratę zysków, utratę danych, utratę reputacji lub reputacji, grzywny lub sankcje regulacyjne poniesione przez Ciebie ani za jakąkolwiek formę straty pośredniej, wynikającej z zaniedbania, naruszenie umowy, delikt, naruszenie obowiązków regulacyjnych lub ustawowych lub innych, nawet jeśli zostaliśmy poinformowani o możliwości wystąpienia takich strat, (ii) w związku z jakimkolwiek niepowodzeniem lub niewypłacalnością EMI oraz (iii) w jakikolwiek sposób z tytułu jakichkolwiek odsetek lub roszczeń osób trzecich w odniesieniu do Rachunku i/lub Kart, z wyjątkiem przypadków wymaganych przez prawo lub regulacje.

Ograniczenie odpowiedzialności

Ponosimy odpowiedzialność wyłącznie za zakres Usług należycie wykonanych przez Nas w formacie PDF na naszej Platformie. Użytkownik korzysta z Treści przesłanych na naszą Platformę na własne ryzyko. Usługa kwalifikowanego znacznika czasu eIDAS nie ma na celu ani nie skutkuje identyfikacją podpisanej lub nieprawidłowo podpisanej faktury za jakąkolwiek niezgodność z przepisami podatkowymi. W żadnym wypadku nie ponosimy odpowiedzialności za Treści, które swobodnie przesyłasz na naszą Platformę, ani za jej integralności przed oznaczeniem czasu przez Nasze Usługi w celu skorzystania z naszych Usług. Nie reprezentujemy ani nie popieramy dokładności, rzetelności, kompletności, użyteczności, nienaruszania praw własności intelektualnej ani jakości jakichkolwiek Treści dostarczanych przez Ciebie na naszej Platformie.

Ponosisz również wyłączną odpowiedzialność za przestrzeganie prawnych zasad fakturowania dotyczących np. zdematerializowanych faktur lub paragonów w odniesieniu do obowiązującego zbioru zasad dotyczących podatku VAT. W tym zakresie wyraźnie zobowiązujesz się do:

  • zadeklarować podatek podlegający odliczeniu do administracji podatkowej,

  • upewnić się, że faktury i/lub paragony publikowane lub przesyłane na naszą platformę zawierają wszystkie obowiązkowe informacje wymagane przez administrację podatkową;

Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek pośrednie i/lub wtórne szkody poniesione przez Ciebie, wynikające z naszych Usług, takie jak, i bez wyczerpującej listy: (i) straty lub szkody poniesione przez Ciebie w wyniku działania osób trzecich roszczenia oraz (ii) utratę przychodów, operacji, zysków, oszczędności, możliwości biznesowych, inwestycji lub danych. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane wyłącznym działaniem Użytkownika lub, w zależności od przypadku, wyłącznym działaniem Twoich pracowników lub agentów, w związku z wykonywaniem naszych Usług.

Kiedy ponosimy odpowiedzialność, nasza całkowita odpowiedzialność wobec Ciebie w ramach Umowy będzie ograniczona łącznie do Opłat zapłaconych nam przez Ciebie w roku kalendarzowym bezpośrednio poprzedzającym rok kalendarzowy, w trakcie którego miało miejsce zdarzenie powodujące Naszą odpowiedzialność.

O ile nie ma krótszego ustawowego terminu przedawnienia lub okresu orzecznictwa, wszelkie powództwa wynikające z naszych Usług lub z nimi związane mogą zostać wniesione przeciwko nam w ciągu maksymalnie jednego (1) roku od dnia, w którym wiedziałeś lub powinieneś był wiedzieć faktów leżących u podstaw powództwa.

Ponieważ Umowa zostaje zawarta między Tobą a nami, wszelkie roszczenia lub działania wynikające z niej przeciwko nam mogą być wszczęte wyłącznie przez Ciebie.

Nieautoryzowane transakcje

Jeśli Właściciel lub jakikolwiek Użytkownik ma uzasadnione przekonanie, że jakiekolwiek Transakcje na Koncie (Kontach) lub Platformie nie były autoryzowane lub zostały opublikowane przez pomyłkę lub nieuprawniona osoba trzecia uzyskała dostęp do Platformy („Transakcja sporna”), Użytkownik powinien niezwłocznie powiadomić nas i podać wystarczające szczegóły, aby umożliwić nam zbadanie spornej transakcji. Ty lub Użytkownik będziecie odpowiedzialni za wszelkie straty wynikające ze Spornej Transakcji w wyniku nieprzestrzegania przez Właściciela lub jakiegokolwiek Użytkownika jego/jej poświadczeń w ścisłej tajemnicy lub nieprzestrzegania naszych Warunków i Dokumentów Umownych. Jako kanał komunikacji między Państwem a Emitentem nie możemy i nie możemy ponosić odpowiedzialności za Transakcje sporne. Twoje prawa z tytułu Transakcji spornych są wobec Wydawcy i podlegają bezwzględnie wiążącym przepisom prawa oraz Regulaminowi Kart. Jeśli okaże się, że odpowiedzialność Wydawcy wobec Ciebie wynika z naszego zaniedbania, zwolnimy Cię z odpowiedzialności w imieniu Wydawcy zgodnie z takimi zasadami i warunkami, pod warunkiem, że Wydawca karty wyrazi zgodę na takie rozstrzygnięcie sporu.

RÓŻNE

Gwarancja

Gwarantujesz, że przestrzegasz wszystkich obowiązujących Przepisów o Ochronie Danych dotyczących Danych Osobowych przetwarzanych przez Nas w Twoim imieniu, a w szczególności, że przetwarzanie Danych Osobowych ma ważną podstawę prawną, że wszelkie dostarczone przez Ciebie Dane Osobowe zostały zebrane zgodnie z prawem, że Użytkownicy zostali poinformowani o charakterze i celu oraz, w stosownych przypadkach, wyrazili zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych przez Nas w Twoim imieniu.

Zmienione warunki i opłaty

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany Warunków i Opłat w dowolnym momencie, ale jeśli to zrobimy, zwrócimy Twoją uwagę na taką zmianę, umieszczając powiadomienie na Platformie i/lub wysyłając Ci wiadomość e-mail. Zmienione Warunki i Opłaty zaczną obowiązywać miesiąc po powiadomieniu o nowych Warunkach i/lub Opłatach. Jeśli nie zgadzasz się z taką zmienioną Umową, musisz rozwiązać Umowę i zamknąć swoje Konto przed wejściem w życie nowych Warunków i/lub Opłat. Dalsze korzystanie z Usług, w tym Usług Płatniczych, oraz Kart przez Właściciela i Użytkowników po wejściu w życie tych zmian będzie oznaczało akceptację tych zmian przez Państwa i Użytkowników.

Brak partnerstwa lub reprezentacji

Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie ma na celu ani nie będzie działać w celu stworzenia partnerstwa między stronami lub upoważnienia jednej ze stron do działania jako agent drugiej i żadna ze stron nie jest upoważniona do działania w imieniu lub w imieniu lub w inny sposób wiązać drugą stronę w jakikolwiek sposób (w tym składanie wszelkich oświadczeń lub gwarancji, zaciąganie wszelkich zobowiązań lub odpowiedzialności oraz wykonywanie jakichkolwiek praw lub uprawnień).

Uwagi

Wszystkie powiadomienia zgodnie z Warunkami będą wysyłane do (i) Ciebie, jeśli zostaną wysłane pocztą elektroniczną na adres e-mail Właściciela zarejestrowany na Platformie lub do dowolnego Użytkownika na adres e-mail takiego Użytkownika, zarejestrowany na platformie. Wszystkie powiadomienia zgodnie z Warunkami są przesyłane do nas w sposób ważny, jeśli są wysyłane pocztą elektroniczną na adres [email protected]

Zwolnienia

Niewykonanie lub jakiekolwiek opóźnienie w skorzystaniu z jakiegokolwiek prawa lub środka prawnego przewidzianego w niniejszej Umowie lub przez prawo nie stanowi zrzeczenia się tego (lub innego) prawa lub środka naprawczego, ani nie wyklucza ani nie ogranicza dalszego korzystania z tego (lub jakiekolwiek inne) prawo lub środek zaradczy. Żadne pojedyncze lub częściowe skorzystanie z jakiegokolwiek prawa lub środka zaradczego przewidzianego w niniejszej Umowie lub przez prawo nie wyklucza ani nie ogranicza dalszego wykonywania tego prawa lub środka zaradczego. Zrzeczenie się (które może być udzielone pod pewnymi warunkami) z jakiegokolwiek prawa lub środka zaradczego przewidzianego w niniejszej Umowie lub przez prawo jest skuteczne tylko wtedy, gdy ma formę pisemną. Ma ona zastosowanie tylko do strony, do której jest adresowana, oraz do szczególnych okoliczności, dla których została wydana. Nie uniemożliwia to stronie, która złożyła zrzeczenie się prawa do późniejszego powoływania się na to prawo lub środek prawny w innych okolicznościach. O ile wyraźnie nie postanowiono inaczej, prawa wynikające z niniejszej Umowy kumulują się i nie wykluczają praw przewidzianych przez prawo.

Odcięcie

Jeżeli (części) postanowienie Warunków zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, strony będą negocjować w dobrej wierze, aby zmienić takie postanowienie w taki sposób, aby zmienione postanowienie było zgodne z prawem, ważne i wykonalne oraz, w największym możliwym zakresie. , realizuje pierwotną intencję handlową stron.

Prawo rządowe

Niniejsza Umowa oraz wszelkie spory lub zobowiązania pozaumowne wynikające z niej lub w związku z nią podlegają i będą interpretowane zgodnie z prawem Litwy.

Rozwiązywanie sporów

W przypadku sporu między Tobą a nami w związku z Usługami, wyłączną jurysdykcję mają sądy Litwy. Nie ogranicza to prawa każdej ze Stron do zwrócenia się o mediację do właściwych służb mediacyjnych w celu polubownego rozstrzygnięcia sporu.