Servicevoorwaarden

Deze versie is gepubliceerd op 01/01/2023. 

UAB Spenfi, opgericht en geregistreerd in Litouwen met bedrijfsregistratienummer 305394915 met hoofdkantoor in 4 Savickio Villnius, Litouwen, biedt een oplossing voor uitgaven- en inkomstenbeheer voor bedrijven. Spenfi kaart is uitgegeven door Monavate Limited, onder licentie van Mastercard International. Mastercard is een geregistreerd handelsmerk van Mastercard International Incorporated. Monavate Limited is geautoriseerd door de Financial Conduct Authority onder de Electronic Money Regulations 2011 voor de uitgifte van elektronisch geld en het aanbieden van betalingsdiensten (FCA-registerreferentie 901097).

Definities

Rekening(en) betekent een rekening voor elektronisch geld en/of een betaalrekening, verstrekt en onderhouden in uw naam door de EMI's; de Rekeningen vormen geen bankrekeningen maar worden gebruikt voor de uitvoering van betalingstransacties;

Rekeningsaldo betekent de som van het geld dat aanwezig is op uw verschillende Rekeningen, dwz Elektronisch geldrekening en betaalrekening;

Overeenkomst betekent de overeenkomst die u met ons aangaat na acceptatie door ons en het EMI van uw registratie (via de eigenaar) als klant op het platform, en die onderhevig is aan de voorwaarden;

AML-cheques betekent alle relevante wettelijke en regelgevende vereisten die voortvloeien uit de Franse regels, met betrekking tot het voorkomen van witwassen van geld en terrorismefinanciering, zoals van tijd tot tijd kan variëren, en die van toepassing zijn op de EMI's met betrekking tot de Kaarten en de diensten die daaraan inherent zijn;

ATM betekent een geldautomaat of geldautomaat met het acceptatieteken van het kaartsysteem;

Kaart betekent elke (her)laadbare kaart, evenals elke betaalkaart die is uitgegeven aan de Gebruikers en in overeenstemming met de Kaartvoorwaarden; Kaarten worden uitgegeven door de Uitgever;

Kaartvergoedingen betekent alle vergoedingen die aan de Uitgever moeten worden betaald met betrekking tot de Kaarten, die van de Rekening(en) worden afgeschreven en die verband houden met Transacties en het gebruik van de Kaart, zoals dergelijke vergoedingen worden uiteengezet en in rekening worden gebracht door de Uitgever in overeenstemming met met de Kaartvoorwaarden;

Kaartuitgever betekent Monavate Limited, die de Kaarten en het Elektronisch Geld uitgeeft;

Kaartsysteem betekent Mastercard® en/of elk ander vergelijkbaar kaartsysteem, zoals aangegeven op het Platform;

Kaartvoorwaarden betekent de algemene voorwaarden (zoals van tijd tot tijd kunnen variëren en zoals gepubliceerd op het Platform of zoals anderszins gecommuniceerd aan de Gebruikers) tussen U en de Gebruikers enerzijds en de Uitgever anderzijds met betrekking tot het gebruik en werking van de Kaarten, inclusief eventuele specifieke voorwaarden met betrekking tot een individuele Kaart;

Kosten betekent door U aan Ons te betalen bedragen met betrekking tot de Diensten en het gebruik van de Kaarten, inclusief de Kosten;

Referenties betekent de identificatietechnieken die door elke Gebruiker moeten worden gebruikt om zich bij de VS te identificeren voor instructies of verzoeken die op het Platform worden ingevoerd met betrekking tot de uitgifte, werking en het beheer van hun Kaart(en); dergelijke technieken kunnen bestaan uit een adres, (mobiel) telefoonnummer, pincode of andere beveiligingsfuncties waarvan wij denken dat ze geschikt zijn om te implementeren, zoals het 3D Secure-protocol, met het oog op de bescherming van uw privacy, rechten en belangen; het type inloggegevens dat door ons wordt vereist, kan van tijd tot tijd variëren en wordt aangegeven op het platform;

EMI('s) betekent beide instellingen voor elektronisch geld die gemachtigd zijn om de kaarten en het elektronisch geld uit te geven, en die de kaarten en het elektronisch geld uitgeven, en die de rekening(en) verstrekken en onderhouden;

EMI's Contractuele Documenten betekent de Algemene Voorwaarden voor Kaarten en de Raamovereenkomst voor Betaaldiensten, en alle andere contractuele documenten die moeten worden aangegaan tussen U en de EMI's, zoals ze van tijd tot tijd op het Platform worden geplaatst of anderszins aan de Eigenaar worden meegedeeld handelend namens u

Elektronisch geld betekent elektronisch, inclusief magnetisch, opgeslagen geldwaarde zoals vertegenwoordigd door een vordering op de uitgever die wordt uitgegeven na ontvangst van geld voor het uitvoeren van betalingstransacties en die wordt geaccepteerd door een andere natuurlijke of rechtspersoon dan de uitgever van elektronisch geld;

Vergoedingen betekent de vergoedingen die aan Spenfi moeten worden betaald voor de Diensten, zoals deze van tijd tot tijd kunnen variëren in overeenstemming met de Voorwaarden; Vergoedingen kunnen gekoppeld zijn aan bepaalde Dienstenplannen en worden bekendgemaakt op het Platform; ze worden geacht te zijn aanvaard door elke Gebruiker bij zijn/haar registratie op het Platform;

Uitgever betekent Monavate Ltd, die de Kaarten en het Elektronisch Geld uitgeeft.

Debetstand betekent een onvoldoende saldo op een Kaart om Transactiekosten en Kaartkosten op een Kaart te dekken;

Eigenaar betekent de natuurlijke persoon die zich namens u abonneert op onze Diensten via het Platform. 

Betalingsdiensten betekent (i) diensten die het opnemen van contant geld van een betaalrekening mogelijk maken, evenals alle handelingen die nodig zijn voor het beheer van een betaalrekening, (ii) uitvoering van betalingstransacties (betaalkaart of overboekingen), met inbegrip van geldovermakingen op een betaalrekening met de betalingsdienstaanbieder van de gebruiker of met een andere betalingsdienstaanbieder, (iii) Uitgifte van betaalinstrumenten en (iv) Acquisitie van betalingstransacties; Betaling

Diensten worden geleverd door een of beide EMI's;

Platform betekent de elektronische diensten die door Spenfi worden geleverd om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de Diensten, dwz toegang tot de website die beschikbaar is op https://www.haslle.com beheerd door Spenfi (en/of een andere website waarvan we u van tijd tot tijd op de hoogte kunnen stellen), of een applicatie die op een mobiel apparaat kan worden gebruikt en die beschikbaar wordt gesteld door Spenfi

Diensten betekent toegang tot het Platform en aanverwante klantenondersteuningsdiensten die door Ons aan U en de Gebruikers worden geleverd in verband met het gebruik van het Platform en de Betaaldiensten, in overeenstemming met de functionaliteiten, kenmerken en voorwaarden die op het Platform zijn uiteengezet, zoals variëren van tijd tot tijd. De Diensten, voor zover ze betrekking hebben op de Kaarten en de bijbehorende Betaaldiensten, bestaan uit communicatiediensten tussen U en de Gebruikers enerzijds en de EMI's, zijnde de entiteiten die de Kaarten uitgeven, het Elektronisch Geld uitgeven en/of anderzijds het leveren van de daaraan inherente Betaaldiensten; Diensten omvatten de toegang tot bepaalde functies van het Platform voor het beheer van de Kaarten die op verzoek van de Gebruikers zijn uitgegeven;

Transactie betekent elke betalingstransactie die wordt gedekt door de Betaaldiensten;

Transactiekosten betekent het bedrag van de betaling of opname gedaan met een Kaart, inclusief transactiekosten die in rekening worden gebracht door de begunstigde of de ATM-aanbieder;

Gebruiker betekent elke persoon die door U is geautoriseerd (handelend via de Eigenaar) om het geld dat op een Kaart en de Rekening(en) is geladen uit te geven, onderhevig aan de Contractuele Documenten en deze Voorwaarden; om twijfel te voorkomen: de Eigenaar is een Gebruiker;

"Wij", "Ons" of "Onze" verwijst naar UAB Spenfi, of naar de handelingen, activa, rechten en verplichtingen van dat bedrijf, naargelang het geval;

Werkdag betekent alle dagen behalve zaterdag en zondag en feestdagen in Litouwen;

"U", "Uw" of "Uw" verwijst naar de organisatie namens wie de Eigenaar deze Overeenkomst aangaat, en die voor alle hierin vermelde doeleinden wordt vertegenwoordigd door de Eigenaar.

DOEL

Spenfi biedt online software voor het beheer van bedrijfsfinanciën om uw zakelijke uitgaven en aankopen te beheren. Door gebruik te maken van onze Diensten krijgt u toegang tot Betaaldiensten die door het EMI aan u worden geleverd. Het doel van deze algemene voorwaarden (hierna de of onze "voorwaarden") is om te definiëren hoe u onze diensten en ons platform, onze verplichtingen als dienstverlener en uw verplichting als klant gebruikt, in overeenstemming met de contractuele documenten van EMI. overeengekomen.

Toegang tot Spenfi-diensten

Aan boord

Als u voldoet aan de geschiktheidscriteria die op het Platform worden bekendgemaakt, kan de eigenaar namens u een aanvraag indienen om u te registreren voor de diensten voor uitgavenbeheer en de kaarten, door de registratiestappen te volgen die op het Platform worden beschreven, inclusief acceptatie van de Voorwaarden, de Vergoedingen en de contractuele documenten, inclusief AML-controles geleverd door EMI's. Vanaf de datum van deze Voorwaarden mogen Eigenaars alleen bedrijven registreren die zijn geregistreerd in de Europese Economische Ruimte (EER). We kunnen de voltooiing van uw registratie afhankelijk stellen van de voorwaarde dat de Eigenaar voldoende bewijs levert, of en/of dat de eigenaar verklaart, onder zijn/haar persoonlijke verantwoordelijkheid, dat hij/zij bevoegd is om namens u te handelen voor een dergelijk doel, inclusief voor de aanvaarding van onze voorwaarden en contractuele documenten in uw naam en voor uw rekening. We kunnen naar eigen goeddunken de Services weigeren aan elke aanvrager, zonder verplicht te zijn om Onze weigering uit te leggen. Toegang tot de Diensten wordt niet verleend of gehandhaafd als een van de EMI's weigert Betaaldiensten aan een Gebruiker uit te geven (onderhouden).

Omvang van de diensten

De Diensten kunnen worden gebruikt om de regels van het EMI toe te passen, om Uw aanvaarding van Onze Voorwaarden en de Contractuele Documenten kenbaar te maken, en om de Gebruikers, bepaalde kenmerken van de Betaaldiensten en de voorwaarden waaronder de Betaaldiensten mogen worden gebruikt door een dergelijke Gebruiker, alles in overeenstemming met de functionaliteiten en opties die van tijd tot tijd door het Platform worden voorgesteld. Met uitzondering van het aanvraagproces voor Kaarten (inclusief aanvaarding van de Contractuele Documenten), zijn de Diensten te allen tijde gebaseerd op de veronderstelling dat het saldo van de fondsen op de Rekening(en) positief is en dat U een geldige en afdwingbare overeenkomst hebt in kracht bij de EMI's met betrekking tot de Betaaldiensten.

Beschikbaarheid van de dienst

Bepaalde diensten zijn alleen toegankelijk voor de eigenaar of de gebruikers die zich identificeren, in overeenstemming met de functionaliteiten die op het platform zijn vermeld, en met behulp van hun inloggegevens. Al onze diensten kunnen tijdelijk niet beschikbaar zijn voor gepland onderhoud of voor ongepland noodonderhoud, of vanwege andere oorzaken buiten onze redelijke controle, waaronder het voorkomen van frauduleuze toegang tot en gebruik van het platform. We zullen ons redelijkerwijs inspannen om van tevoren op de hoogte te stellen van elke wezenlijke verstoring van de geplande dienst. Elke Dienst aan de Eigenaar of een Gebruiker kan ook worden opgeschort wanneer We redelijke gronden hebben om te vermoeden dat een van hen de Diensten niet gebruikt in overeenstemming met de Voorwaarden. In het algemeen, en met inachtneming van onze verplichtingen op grond van de toepasselijke regelgeving, kunnen we op elk moment, zonder kennisgeving wanneer we geen kennisgeving kunnen geven, een bepaalde dienst of faciliteit die aan u of een gebruiker is geleverd, intrekken, annuleren of opschorten of we kunnen weigeren om door te geven aan de EMI's verzoeken om heruitgifte of vervanging van een Kaart of ander materiaal.

Beperkingen op betalingsdiensten

We kunnen en zullen geen enkele verklaring of garantie geven aan U of een Gebruiker met betrekking tot de Betaaldiensten, gereguleerd door de Contractuele Documenten. We garanderen met name niet dat de Betaaldiensten, en in het bijzonder de Kaarten, overal kunnen worden gebruikt en door een handelaar worden geaccepteerd, of dat het Kaartsysteem een bepaalde Transactie autoriseert. Wij zijn niet aansprakelijk voor enig verlies of enige geleden schade in het geval dat een geldautomaat of handelaar weigert de kaart (geheel of gedeeltelijk) te accepteren, of als een transactie niet is geautoriseerd, of als de uitgever en/of het kaartsysteem de kaart annuleert of schorst een kaart. Evenzo zijn Wij of de Gebruiker niet aansprakelijk voor verlies of schade die u of een Gebruiker lijdt als gevolg van het gebruik of de onmogelijkheid van uw Gebruikers om de Kaart te gebruiken. 

Onze vertegenwoordiging

U bent onze klant en u profiteert van de rechten en bent gebonden aan de verplichtingen die zijn uiteengezet in de voorwaarden. U wordt geacht te handelen, in overeenstemming met deze Overeenkomst, via de Eigenaar en elke andere Gebruiker en elke handeling, beslissing, instructie of verzoek ingevoerd door de Eigenaar (of door een Gebruiker in het kader van de toestemmingen die door de Eigenaar aan een dergelijke Gebruiker zijn verleend). ) met zijn/haar Inloggegevens op het Platform wordt beschouwd als Uw handeling, beslissing, instructie of verzoek. Dientengevolge, en zonder de algemeenheid van het bovenstaande te beperken, stemt u ermee in ons te vrijwaren van alle acties, claims, kosten, schade, eisen, uitgaven, aansprakelijkheden, boetes, sancties, verliezen en procedures die wij rechtstreeks oplopen of die worden aangespannen tegen ons indien u of een gebruiker frauduleus heeft gehandeld, nalatig is geweest, niet heeft voldaan aan uw wettelijke verplichtingen of misbruik heeft gemaakt van de kaart- en betalingsdiensten of een van de diensten.

Omgaan met EMI's

Registratie impliceert een betaling door U op de Rekening(en) en Uw aanvaarding van de Contractuele Documenten. Uw registratie wordt beschouwd als een machtiging die aan Ons is gegeven om in Uw naam en voor Uw rekening bij de EMI's te handelen (inclusief voor de overdracht van Uw Persoonsgegevens en die van Gebruikers (zoals gedefinieerd in clausule 11.1 hieronder) namens u en acceptatie van de Contractuele Documenten), behalve dat Wij ons niet zullen bemoeien met de betaling die op de Rekening(en) moet worden gedaan. In het algemeen gaat u, door de voorwaarden te accepteren, akkoord met de relevante EMI-voorwaarden en geeft u ons de bevoegdheid om in uw naam of voor uw rekening elke instructie van de eigenaar of een gebruiker met betrekking tot de rekening(en) door te geven aan de EMI's. ) en de kaarten.

Informatie & Persoonsgegevens

We kunnen de beschikbaarheid van de Diensten afhankelijk stellen van de ontvangst van bepaalde informatie over U en de Gebruikers, zoals dergelijke informatie op het Platform wordt beschreven. We zijn ook gemachtigd door de EMI's om van u alle informatie te verzamelen die de EMI's redelijkerwijs nodig kunnen hebben, in het bijzonder met betrekking tot AML-controles, krachtens de contractuele documenten. Dergelijke informatie moet aan Ons worden verstrekt in overeenstemming met de richtlijnen en stappen beschreven op het Platform. Alle informatie die we over u en de gebruikers ontvangen, kan worden verzonden naar of anderszins worden gedeeld met de EMI's en onze onderaannemers die betrokken zijn bij de communicatie tussen ons en de EMI's. Alle informatie die door u of de gebruikers op grond van de voorwaarden wordt gecommuniceerd, moet oprecht en volledig en niet misleidend zijn. Alle informatie die door u of de gebruikers wordt meegedeeld, is vertrouwelijk en wordt beschermd door het beroepsgeheim.

REGELS VAN TOEPASSING OP GEBRUIKERS

Rol van Eigenaar

De Eigenaar is verantwoordelijk voor het beheer van de Rekening(en) en de Betaaldiensten, met name: het uitnodigen van Gebruikers op het Platform, het aanvragen van de uitgifte van fysieke/plastic Kaarten, het toekennen van bestedingslimieten aan de Kaarten, het bestellen van overschrijvingen, het te allen tijde voorkomen van debetstand, en voor het aanvragen van enige aflossing van de rekening(en). In het geval dat de Eigenaar niet een van Uw bedrijfsvertegenwoordigers is (leidinggevenden, partners, enz.), erkent U dat U de Eigenaar de eerdere toestemmingen verleent en dat Wij niet verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor enig frauduleus of beledigend gebruik van onze Diensten door de eigenaar.

delegaties

De Eigenaar kan zijn/haar beheersbevoegdheden geheel of gedeeltelijk delegeren aan Gebruikers en de bevoegdheden van deze Gebruikers bepalen in overeenstemming met de functies die op het Platform worden voorgesteld: toestemming verlenen om andere Gebruikers uit te nodigen, de uitgifte van een fysieke/ plastic kaart, bestedingstoestemming toewijzen aan de kaarten, toezicht houden op alle betalingen die met een kaart zijn gedaan, opdracht geven tot betalingsoverboekingen. Dergelijke machtigingen kunnen door ons worden samengevoegd in machtigingsgroepen, zodat bevoegdheden kunnen worden gedelegeerd in overeenstemming met de machtigingen die in dergelijke groepen zijn opgenomen. In dat geval (i) mag de Eigenaar niet naar eigen goeddunken de combinatie van bevoegdheden/machtigingen kiezen die hij/zij wil delegeren, en (ii) kunnen de personen aan wie dergelijke bevoegdheden zijn gedelegeerd worden opgeroepen in overeenstemming met de terminologie die door ons van tijd tot tijd naar eigen goeddunken wordt bepaald ("Beheerder", "Aanvrager", "Controller", enz.). Alle verwijzingen naar de Eigenaar, in een clausule van Onze Voorwaarden, worden geacht verwijzingen te bevatten naar de personen aan wie de Eigenaar de bevoegdheid heeft gedelegeerd om de actie te ondernemen die in een dergelijke clausule wordt overwogen.

Gebruikers autoriseren

De Eigenaar kan personen uitnodigen om Gebruiker te worden. Toegang tot de Diensten door andere Gebruikers dan de Eigenaar is onderworpen aan een registratie door dergelijke Gebruikers op het Platform in overeenstemming met het daarin beschreven proces. Wij zijn verantwoordelijk voor de gebruikersauthenticatie om de identiteit van de gebruiker te verifiëren, inclusief het gebruik van inloggegevens. Een sterke authenticatie is vereist bij het gebruik van de Betaaldiensten of het delegeren van gevoelige rechten aan Gebruikers. Deze authenticatie is gebaseerd op het gebruik van twee of meer van de volgende elementen: kennis (iets wat alleen de Gebruiker weet), eigendom (iets dat alleen de Gebruiker bezit) en inherentie (iets wat de Gebruiker is). Al deze elementen zijn onafhankelijk, wat betekent dat als een van de elementen wordt gecompromitteerd, de betrouwbaarheid van de ander niet wordt aangetast, om de vertrouwelijkheid van de Credentials te waarborgen.

Garanties over Gebruikers

U garandeert Ons dat alle Gebruikers (i) geïnformeerd zullen worden over, en voor zover nodig zullen accepteren en zich eraan zullen houden (bijv. met betrekking tot de communicatie van de Persoonsgegevens van de Gebruikers zoals gedefinieerd in onderstaande clausule), de uitgiftevoorwaarden en het gebruik van de Kaarten en het gebruik van de Betaaldiensten, in overeenstemming met Onze Voorwaarden en de Contractuele Documenten, zoals deze van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd, en in overeenstemming met eventuele andere specifieke voorwaarden die van toepassing kunnen zijn, (ii) zal registreren voor en gebruik maken van de Diensten en de Betaaldiensten in overeenstemming met dergelijke Voorwaarden en Documenten, (iii) op de hoogte worden gebracht van het verlopen, annuleren of wijzigen van het geld dat is toegewezen aan hun Kaarten om welke reden dan ook, inclusief de beëindiging van de Overeenkomst of de overeenkomst tussen u en de EMI's, en (iv) op de hoogte zijn gebracht van en, waar nodig, hebben ingestemd met het verzamelen en gebruiken van hun persoonlijke gegevens (zoals gedefinieerd in de onderstaande clausule) in overeenstemming met deze voorwaarden en/of Uw instructies.

Verplichtingen van gebruikers

Elke Gebruiker moet: (a) de vertrouwelijkheid van zijn Inloggegevens behouden om toegang te krijgen tot het Platform; (b) zijn of haar ware identiteit bekend te maken bij het abonneren op de Services (geen alias, enz.); (c) de beveiliging van het Platform en aanverwante systemen niet schenden of proberen te schenden, inclusief maar niet beperkt tot toegang tot of pogingen tot toegang tot gegevens die niet voor een dergelijke Gebruiker zijn bedoeld; (d) zich te onthouden van het verstoren van de goede werking van het Platform of het ondernemen van acties die ertoe kunnen leiden dat de Diensten worden onderbroken of verslechterd; (e) het Platform of enige andere Diensten, inclusief Betaaldiensten, niet gebruiken voor andere dan wettige doeleinden met betrekking tot legitieme zakelijke activiteiten; en (f) de maximale saldolimiet op elke Kaart niet overschrijden.

Klachten

Alle betalingsdienstaanbieders moeten een effectieve klachtenprocedure invoeren die door hun betalingsdienstgebruikers kan worden gevolgd voordat het geschil wordt doorverwezen voor beslechting in een alternatieve geschillenbeslechtingsprocedure (ADR) of voor een rechtbank. De klachtenprocedure bevat korte en duidelijk omschreven termijnen waarbinnen de Betaaldienstverlener reageert op een klacht. U dient kennis te nemen van de klachtenprocedures van het EMI. Elke klacht moet per e-mail aan onze klantenservice worden gericht op het volgende adres: [email protected]

REKENINGEN

Opening van de rekening

U stemt er in het bijzonder mee in om de Contractuele Documenten en hun schema's te respecteren om een Rekening in Uw naam te openen. Na uw aanvaarding van deze documenten wordt door het EMI in uw naam een betaalrekening geopend als deze ermee instemt een overeenkomst met u aan te gaan zonder dat zij haar beslissing hoeft te rechtvaardigen als dit niet het geval is.

Financiering van de rekening

U kunt uw account financieren door een bankoverschrijving van uw bank naar uw account te bestellen. We accepteren alleen bankoverschrijvingen die afkomstig zijn van de bank die u hebt opgegeven tijdens het KYB-proces. U kunt ook geld op uw rekening storten door een kaartbetaling op het platform te doen. Deze operatie kan onderhevig zijn aan kosten, die duidelijk worden aangegeven voordat U de kaartbetaling bevestigt.

Betalingsopdrachten

De Eigenaar kan overschrijvingsopdrachten doen om de Rekening(en) te debiteren. Deze betalingsopdrachten worden geauthenticeerd door Uw Inloggegevens en, indien van toepassing, door middel van een sterke authenticatie, zoals het 3D Secure-protocol. Eenmaal bevestigd, is het geld verdwenen en is er geen manier om het op te halen, tenzij het een ongeautoriseerde transactie is. De Eigenaar heeft het recht om machtigingen voor overboekingen te delegeren aan Gebruikers. We hebben niet het recht om de betalingsinstructies te wijzigen die door EMI's worden uitgevoerd in overeenstemming met hun contractuele documenten. De EMI's of wij behouden ons het recht voor om te weigeren een betalingsopdracht uit te voeren, in het bijzonder als de opdracht onvolledig of onjuist is en als de EMI's of wij frauduleus gebruik van uw rekening of inbreuk op de beveiliging vermoeden. Wij bieden u rapportage van betalingstransacties, die beschikbaar zijn op ons platform.

Inactieve accounts

Een Rekening (betaalrekening) wordt als inactief beschouwd wanneer er na een periode van twaalf (12) maanden geen Betalingstransactie is uitgevoerd (exclusief de afschrijving van eventuele beheerkosten) en U of een Gebruiker op geen enkele manier contact met Ons heeft opgenomen. Als de betaalrekening als inactief wordt beschouwd, zullen wij u op welke manier dan ook informeren. Bij uitblijven van een reactie van U of een nieuwe Transactie op de betaalrekening, en indien het saldo positief is, wordt de betaalrekening gesloten aan het einde van een periode van tien (10) jaar vanaf de laatste Transactie op deze betaalrekening. Zes (6) maanden voor de effectieve sluiting van de betaalrekening wordt u op welke manier dan ook geïnformeerd. Het saldo wordt gestort op uw ingestelde opwaardeeraccount. Wij kunnen jaarlijks eventuele vergoedingen voor het beheer van de inactieve Betaalrekening afschrijven, binnen de door de wet toegestane limieten.

KAARTEN

Uitgifte

Kaarten zijn persoonlijk en worden uitgegeven door de Uitgever op verzoek van de Eigenaar die namens U handelt, altijd onder voorbehoud van Uw registratie bij Ons en aanvaarding van Onze Voorwaarden en Contractuele Documenten. Kaarten worden te allen tijde naar goeddunken van de Uitgever uitgegeven. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige weigering of vertraging door de Uitgever om de Kaarten uit te geven. Lees a.u.b. de Algemene Voorwaarden van uw relevante emittent.

Sollicitatie

Onder voorbehoud van naleving van Onze Voorwaarden en Contractuele Documenten, worden Kaarten alleen uitgegeven als de aanvraag wordt ingediend via het Platform en in overeenstemming met de modaliteiten uiteengezet op het Platform (bijv. inclusief de antwoorden op alle vragen over de identificatiegegevens van Gebruikers), zoals ze kunnen van tijd tot tijd variëren. Wij zullen ervoor zorgen dat kaarten die door de Uitgevende Instelling zijn uitgegeven, rechtstreeks aan de betreffende Eigenaar worden uitgedeeld.

Kaarten laden

Wanneer de Kaarten prepaid zijn, worden ze op Uw verzoek via het Platform geladen met Elektronisch Geld dat op de Rekening wordt bijgeschreven en in overeenstemming met de instructies in het betreffende deel van het Platform. Het Elektronisch Geld dat aan de Kaart(en) is toegewezen, zoals aangevraagd door Gebruikers, wordt direct en onmiddellijk van de Rekening afgeschreven. Er mag geen elektronisch geld worden toegewezen aan en geladen op een kaart boven het rekeningsaldo op het moment van de toewijzing.

Instructies voor het toewijzen van elektronisch geld aan een kaart moeten worden geautoriseerd in overeenstemming met de parameters die door u zijn ingesteld op uw account via het daarvoor bestemde gedeelte van het platform. Afhankelijk van de rollen en machtigingen die zijn ingesteld door de Eigenaar, kunnen Gebruikers via het Platform toegang krijgen tot informatie over rekeningsaldi, kosten, kaarttransacties en kaartkosten.

Wanneer Kaarten achteraf worden betaald, verbindt U zich ertoe om alle Transacties en Vergoedingen te betalen onder de voorwaarden vermeld in de Contractuele Documenten, met name door overschrijving of debitering van Uw persoonlijke betaalrekening.

Kaartbeheer

Het beheer van de Rekening(en) en van de Kaarten, inclusief het bepalen van het geld dat aan elke Kaart moet worden toegewezen, is uw eigen verantwoordelijkheid en op eigen risico. U moet er met name voor zorgen dat er op geen enkel moment Roodstand is. Kaarten kunnen alleen worden gebruikt als het saldo positief is. Wij zijn niet aansprakelijk voor enig verlies als gevolg van fouten die door u of de gebruikers zijn gemaakt. Kaarten kunnen niet meer worden gebruikt nadat ze zijn verlopen.

Onze rol met betrekking tot de kaarten

Alle rechten en verplichtingen van u en de gebruikers met betrekking tot de kaarten zijn onderworpen aan de contractuele documenten en onze enige rol, via het platform, is om de communicatie tussen u en de gebruikers aan de ene kant en de uitgever aan de andere kant te vergemakkelijken. met betrekking tot de Kaarten (aanvraagprocedure, registratie, financiering, aanvragen voor extra Kaarten, distributie van Kaarten, enz.).

Kaart- en ATM-kosten

Alle Kaartkosten worden rechtstreeks in rekening gebracht op de Kaart die de kosten heeft gemaakt en worden automatisch van die Kaart afgeschreven, in overeenstemming met de Kaartvoorwaarden. Kaartkosten kunnen van tijd tot tijd variëren in overeenstemming met de Kaartvoorwaarden. We zullen u van tevoren op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen kort na ontvangst van alle relevante informatie van de Uitgever. Kosten voor geldautomaten en wisselkosten worden direct op de Kaart in rekening gebracht op het moment van de Transactie. Toeslag Geldautomaten brengen kosten in rekening naast eventuele kaartkosten, zoals vastgesteld door de aanbieder van de geldautomaat. Dit wordt op het moment van opname ook automatisch van het saldo van de Card afgeschreven. Als er sprake is van debetstand (bijv. als gevolg van een variatie van de toepasselijke valutakoers tussen het moment van betaling en het moment van afwikkeling van de betaling), worden kaartkosten (plus eventuele transactiekosten) die op kaarten zijn toegepast, terugbetaald. door U direct op aanvraag. We kunnen naar eigen goeddunken beschikbare fondsen op de rekening(en) gebruiken om uitstaande rekening-courantkredieten op dergelijke kaarten te dekken.

Verloren en gestolen kaarten

Wij zijn niet aansprakelijk voor enig verlies veroorzaakt of geleden als gevolg van verloren, gestolen of ongeoorloofd gebruik van een Kaart. Bij verlies of diefstal van een Kaart kan de waarde van het geld op de Kaart geheel of gedeeltelijk verloren gaan. Onze rol zal beperkt zijn om U redelijke hulp te bieden bij het aanvechten van ongeautoriseerde betalingen en het verkrijgen van terugbetalingen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en de Kaartvoorwaarden.

Inwisselen van kaart

Onder voorbehoud van betaling van eventuele toepasselijke Kosten, kan de Eigenaar te allen tijde verzoeken om inwisseling van niet-uitgegeven elektronisch geld (geheel of gedeeltelijk) op een Kaart. Dit verzoek wordt gedaan via het Platform. Dergelijk elektronisch geld wordt van het kaartsaldo verwijderd en bijgeschreven op de betreffende rekening. De inwisseling van elektronisch geld is onderworpen aan de contractuele documenten.

Annulering

Eigenaars kunnen een Kaart op elk moment annuleren via het Platform in overeenstemming met de Kaartvoorwaarden. Bij annulering van een Kaart om welke reden dan ook, zijn Wij niet aansprakelijk voor elektronisch geld dat al op de Kaart is uitgegeven voorafgaand aan een geldig verzoek tot annulering. Al het ongebruikte elektronische geld dat aan de kaart is toegewezen, wordt teruggestort op de betreffende rekening. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat kaarten tijdig worden geannuleerd (bijvoorbeeld wanneer een gebruiker uw organisatie verlaat).

BETALING VAN KOSTEN

Vergoedingen & Facturen

U moet ons de Vergoedingen betalen die op het Platform worden bekendgemaakt met betrekking tot de Diensten waarvoor Gebruikers zich hebben geregistreerd, afhankelijk van de Diensten waarop de Gebruikers zich hebben geabonneerd en het toepasselijke Dienstenplan. Onze facturen voor de Vergoedingen zijn beschikbaar op het Platform.

Toewijzing aan rekeningen

Alle Kosten worden, indien betaalbaar, direct in rekening gebracht op de betreffende Rekening en worden automatisch afgetrokken van die Rekening. Als u meerdere rekeningen heeft en uw schuld niet inherent is aan een bepaalde rekening, kunnen wij naar eigen goeddunken besluiten om uw rekeningen geheel of gedeeltelijk in rekening te brengen.

Onvoldoende saldo en achteraf betalen

In het geval dat het Accountsaldo niet voldoende is om Transacties te dekken en te betalen of in het geval van achterstallige onbetaalde Transacties voor postpaid Kaarten, kunt u geen nieuwe Kaarten meer uitgeven of reeds uitgegeven Kaarten gebruiken en Betaalopdrachten geven.

Betwiste kosten

Als u Transacties betwist, moet u ons dit binnen dertig (30) dagen na de datum waarop wij u factureren, laten weten. U verliest het recht om te claimen als u dit niet doet.

BEËINDIGING

Tenzij anders vermeld in bijzondere voorwaarden, wordt de Overeenkomst aangegaan voor onbepaalde tijd. Elke partij kan de Overeenkomst op elk moment beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 15 dagen aan de andere partij. We kunnen onze overeenkomst met u op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen als u, de eigenaar of een gebruiker deze voorwaarden of de contractuele documenten van het EMI niet naleeft, of als de uitgever om welke reden dan ook stopt met het uitgeven van kaarten. Elke beëindiging van de Overeenkomst, ongeacht de oorzaak, doet geen afbreuk aan eventuele verplichtingen of rechten van een van de partijen die vóór de beëindiging of het verstrijken zijn ontstaan en heeft geen invloed op enige bepaling van de Overeenkomst die uitdrukkelijk of impliciet bedoeld is om te komen in werking treden op, of van kracht blijven na een dergelijke beëindiging of afloop.

Beëindiging bij aflossing van fondsen

Onder voorbehoud van de betaling van eventuele toepasselijke Kosten, kan de Eigenaar te allen tijde een aflossing van vast geld op zijn Rekeningen aanvragen, en in het bijzonder van niet-uitgegeven Elektronisch Geld, op elk moment door contact met Ons op te nemen in overeenstemming met sectie 11.4. Dergelijke bedragen worden van de rekeningen afgeschreven en overgemaakt naar de bankrekening die op uw naam is geopend, zoals door u aangegeven tijdens het registratieproces (zoals later door u kan worden gewijzigd als een dergelijke wijziging aan ons is meegedeeld in overeenstemming met artikel 11.4). ). Een verzoek om aflossing van fondsen (i) wordt geacht van toepassing te zijn op alle fondsen die op de Rekening staan, met uitdrukkelijke uitsluiting van enige gedeeltelijke aflossing, (ii) houdt beëindiging van deze Overeenkomst in, en (iii) We zullen onze beste inspanningen om de terugbetalingsopdracht naar de EMI's te sturen en ervoor te zorgen dat de fondsen binnen 15 werkdagen na ontvangst van het verzoek tot terugbetaling worden terugbetaald.

Gevolgen van beëindiging

Bij beëindiging van de Overeenkomst worden de Accounts en Diensten, inclusief Betaaldiensten, in hun geheel opgezegd en opgeschort. U zult stoppen met het gebruik van de Diensten, op welke manier dan ook, en Wij hebben geen enkele verplichting om te reageren op Uw verzoeken (bijv. voor de distributie van nieuwe Kaarten, de toewijzing van Elektronisch Geld aan een Rekening of Kaart, enz.) . Al Uw Rekeningen worden gesloten en het op Kaarten beschikbare Elektronische Geld wordt van de Kaarten afgeschreven en aan U terugbetaald. Terugbetaling van het saldo van Uw Elektronisch Geld dient door de Uitgever te worden gedaan door de rekening te debiteren.

VERBODEN INDUSTRIE LIJST

Klanten of eindgebruikers mogen de onderstaande soorten bedrijven niet leiden. Klanten kunnen niet van aelke bedrijfstak waarvan bekend is dat het een illegale bedrijfstak is in zijn lokale jurisdictie.
Handel in cryptovalutacryptovalutaVerboden
Anonieme of genummerde rekeningen, Shell BankingFinanciële dienstenVerboden
Verwerking van contant geld en cheques: cheques verzilveren, stortingen opnemen, contant geld overmakenFinanciële dienstenVerboden
Kredietreparatie, schuldsaneringFinanciële dienstenVerboden
Incasso, Schuldsanering, IncassoFinanciële dienstenVerboden
Financiële piramide- of ponzi-schema'sFinanciële dienstenVerboden
Gokken en gamenFinanciële dienstenVerboden
MSB's en PSP's als eindgebruikers (alleen met Monavate-goedkeuring)Financiële dienstenVerboden
Illegale drugs en verdovende middelenIllegale dienstenVerboden
De verkoop of distributie van gestolen goederen (inclusief digitale en virtuele goederen), namaakgoederen en schending van intellectueel eigendom, of items die de individuele privacy schenden (wraakporno)Illegale dienstenVerboden
Alle producten die schadelijk zijn voor de menselijke gezondheid - tabak, e-sigaretten en e-liquid (farmacologische producten moeten worden goedgekeurd)Andere dienstenVerboden
Een bedrijf exploiteren waarvoor een licentie of speciale vergunning vereist is zonder een dergelijke licentie te verkrijgen (dwz niet-gereguleerde veilinghuizen)Andere dienstenVerboden
Productie van inhoud voor volwassenen of geweldAndere dienstenVerboden
Productie of distributie van aanvalswapens: munitie, vuurwapens, explosieven, complexe wapens (dwz geleide raketten), gifstoffenAndere dienstenVerboden
Psychische dienstenAndere dienstenVerboden
Aanstootgevend materiaal verkopen, hosten, distribueren, produceren of promoten, inclusief materiaal dat aanzet tot of aanzet tot rassenhaat of discriminatie op basis van geslacht, ras, religie, nationale afkomst, fysieke capaciteiten, seksuele geaardheid of leeftijdAndere dienstenVerboden
Transacties met menselijke organenAndere dienstenVerboden
Gesanctioneerde personen en entiteitenSanctiesVerboden
 

BETROUWBAARHEID

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk jegens u (i) voor verlies van zaken, winstderving, verlies van gegevens, verlies van reputatie of goodwill, door u opgelegde boetes of sancties, of voor enige vorm van indirect verlies, hetzij voortkomend uit nalatigheid, contractbreuk, onrechtmatige daad, schending van regelgevende of wettelijke verplichtingen of andere, zelfs als we op de hoogte waren gebracht van de mogelijkheid van dergelijke verliezen, (ii) met betrekking tot een mislukking door of insolventie van de EMI's, en (iii) op enigerlei wijze voor alle belangen of vorderingen van derden met betrekking tot de Rekening en/of de Kaarten, behalve zoals vereist door wet- of regelgeving.

Beperking van aansprakelijkheid

Wij zijn alleen aansprakelijk voor de reikwijdte van de Diensten die naar behoren door Ons zijn uitgevoerd in PDF-formaat op ons Platform. U gebruikt de inhoud die u op ons platform uploadt op eigen risico. De gekwalificeerde eIDAS-tijdstempelservice heeft niet tot doel of effect om een ondertekende of onjuist ondertekende factuur te identificeren voor enige niet-naleving van de belastingwetgeving. Wij zijn in geen geval verantwoordelijk voor de inhoud die u vrijelijk uploadt op ons platform, evenals voor de inhoud ervan integriteit voorafgaand aan tijdstempel door Onze Services om te profiteren van Onze Services. We vertegenwoordigen of onderschrijven niet de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, volledigheid, bruikbaarheid, niet-schending van intellectuele eigendomsrechten of kwaliteit van enige inhoud die door u op ons platform wordt verstrekt.

U bent ook als enige verantwoordelijk voor het naleven van de wettelijke facturatieregels met betrekking tot bijvoorbeeld gedematerialiseerde facturen of kwitanties met betrekking tot de toepasselijke btw-regels. In dat opzicht verbindt u zich er uitdrukkelijk toe om:

  • de aftrekbare belasting aangeven bij de belastingdienst,

  • ervoor te zorgen dat de facturen en/of ontvangstbewijzen die op Ons Platform worden geplaatst of verzonden, alle verplichte informatie bevatten die door de belastingdienst wordt vereist

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot enige indirecte schade en/of gevolgschade die u lijdt als gevolg van onze diensten, zoals en zonder dat deze lijst volledig is: (i) verliezen of schade die u oploopt als gevolg van claims en (ii) verlies van inkomsten, activiteiten, winst, besparingen, zakelijke kansen, investeringen of gegevens. Wij kunnen niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die wordt veroorzaakt door uw exclusieve actie, of in voorkomend geval, de exclusieve actie van uw werknemers of agenten, in verband met de uitvoering van onze diensten.

Wanneer wij aansprakelijk zijn, is onze totale aansprakelijkheid jegens u op grond van de overeenkomst in totaal beperkt tot de kosten die door u aan ons zijn betaald tijdens het kalenderjaar dat onmiddellijk voorafgaat aan het kalenderjaar waarin de gebeurtenis die aanleiding gaf tot onze aansprakelijkheid zich heeft voorgedaan.

Tenzij er een kortere wettelijke verjaringstermijn of jurisprudentieperiode is, zal elke actie die voortvloeit uit of verband houdt met Onze Diensten tegen Ons worden ingesteld binnen een periode van maximaal één (1) jaar vanaf de datum waarop U kennis had of had moeten weten van de feiten die ten grondslag liggen aan de actie.

Aangezien de overeenkomst tussen u en ons is aangegaan, kan elke claim of actie die hieruit tegen ons voortvloeit, alleen door u worden ingesteld.

Ongeoorloofde Transacties

Als de Eigenaar of een Gebruiker redelijkerwijs van mening is dat Transacties op de Account(s) of het Platform niet zijn geautoriseerd of ten onrechte zijn gepost, of dat een onbevoegde derde partij toegang heeft gekregen tot het Platform (een "Betwiste Transactie"), De gebruiker moet ons onmiddellijk op de hoogte stellen en voldoende details verstrekken om ons in staat te stellen de betwiste transactie te onderzoeken. U of de Gebruiker zijn aansprakelijk voor enig verlies dat voortvloeit uit een Betwiste Transactie als gevolg van het feit dat de Eigenaar of een Gebruiker zijn/haar inloggegevens niet strikt vertrouwelijk houdt of zich niet houdt aan Onze Voorwaarden en Contractuele Documenten. In onze hoedanigheid van communicatiekanaal tussen u en de uitgever, kunnen en zullen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor betwiste transacties. Uw rechten met betrekking tot Betwiste Transacties zijn gericht tegen de Uitgever en zijn onderworpen aan dwingende rechtsregels en de Kaartenvoorwaarden. Als blijkt dat de aansprakelijkheid van de Uitgever jegens U het gevolg is van Onze nalatigheid, zullen Wij U namens de Uitgever schadeloos stellen in overeenstemming met dergelijke regels en voorwaarden, op voorwaarde dat de Kaartuitgever ermee instemt het geschil op deze manier te beslechten.

DIVERSEN

Garantie

U garandeert dat u voldoet aan alle toepasselijke gegevensbeschermingswetten met betrekking tot de persoonlijke gegevens die namens u door ons worden verwerkt, en in het bijzonder dat de verwerking van persoonlijke gegevens een geldige wettelijke basis heeft, dat alle door u verstrekte persoonlijke gegevens rechtmatig zijn verzameld, dat Gebruikers zijn geïnformeerd over de aard en het doel van, en waar relevant, hebben ingestemd met de verwerking van Persoonsgegevens die door Ons namens U wordt uitgevoerd.

Gewijzigde voorwaarden en tarieven

We behouden ons het recht voor om de voorwaarden en vergoedingen op elk moment te wijzigen, maar als we dat doen, zullen we een dergelijke wijziging onder uw aandacht brengen door een kennisgeving op het platform te plaatsen en/of door u een e-mail te sturen. De herziene Voorwaarden en Tarieven gaan een maand na de kennisgeving van de nieuwe Voorwaarden en/of Tarieven in. Als u niet akkoord gaat met een dergelijke herziene overeenkomst, moet u de overeenkomst beëindigen en uw account sluiten voordat dergelijke nieuwe voorwaarden en/of vergoedingen van kracht worden. Het voortgezette gebruik van de diensten, met inbegrip van betalingsdiensten, en de kaarten door de eigenaar en de gebruikers na de inwerkingtreding van dergelijke wijzigingen, wordt opgevat als aanvaarding door u en de gebruikers van dergelijke wijzigingen.

Geen partnerschap of vertegenwoordiging

Niets in deze Overeenkomst is bedoeld of zal werken om een partnerschap tussen de partijen tot stand te brengen, of om een van de partijen te machtigen om als agent voor de ander op te treden, en geen van beide partijen heeft de bevoegdheid om te handelen in naam van of namens of anderszins om de ander op enigerlei wijze te binden (inclusief het doen van enige verklaring of garantie, het aangaan van enige verplichting of aansprakelijkheid en het uitoefenen van enig recht of bevoegdheid).

Mededelingen

Alle kennisgevingen op grond van de Voorwaarden worden geldig verzonden naar (i) U als ze per e-mail worden verzonden naar het e-mailadres van de Eigenaar, zoals vastgelegd op het Platform, of naar een Gebruiker, naar het e-mailadres van die Gebruiker, zoals vastgelegd op het platform. Alle kennisgevingen op grond van de Voorwaarden worden geldig naar Ons verzonden als ze per e-mail worden verzonden naar [email protected]

Ontheffingen

Het niet of niet tijdig uitoefenen van enig recht of rechtsmiddel waarin deze Overeenkomst of de wet voorziet, vormt geen verklaring van afstand van dat (of enig ander) recht of rechtsmiddel, noch zal het enige verdere uitoefening van dat (of enig ander) recht of rechtsmiddel uitsluiten of beperken. enig ander) recht of rechtsmiddel. Geen enkele of gedeeltelijke uitoefening van enig recht of rechtsmiddel waarin deze Overeenkomst of de wet voorziet, zal de verdere uitoefening van dat recht of rechtsmiddel uitsluiten of beperken. Een verklaring van afstand (die onder bepaalde voorwaarden kan worden gegeven) van enig recht of rechtsmiddel waarin deze Overeenkomst of de wet voorziet, is alleen van kracht als deze schriftelijk is. Het is alleen van toepassing op de partij aan wie het is gericht en voor de specifieke omstandigheden waarvoor het is verstrekt. Het belet de partij die de afstand heeft gedaan niet om later in andere omstandigheden een beroep te doen op het recht of rechtsmiddel. Tenzij specifiek anders is bepaald, zijn rechten die voortvloeien uit deze Overeenkomst cumulatief en sluiten rechten die door de wet worden verleend niet uit.

Ontslag

Indien (een deel van) een bepaling van de Voorwaarden onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, zullen de partijen te goeder trouw onderhandelen om die bepaling zodanig te wijzigen dat deze, zoals gewijzigd, wettig, geldig en afdwingbaar is en, voor zover mogelijk , bereikt de oorspronkelijke commerciële bedoeling van de partijen.

Toepasselijk recht

Deze overeenkomst en elk geschil of niet-contractuele verplichting die daaruit voortvloeit of daarmee verband houdt, wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Litouwen.

Geschillenbeslechting

In het geval van een geschil tussen u en ons met betrekking tot de diensten, zijn de rechtbanken van Litouwen exclusief bevoegd. Dit is zonder beperking van het recht van elke partij om de bemiddeling van bevoegde bemiddelingsdiensten te zoeken met het oog op een minnelijke schikking van het geschil.